WAO wordt gedifferentieerde Aof-premie in 2022

WAO wordt gedifferentieerde Aof-premie in 2022

Sociale premie wordt afhankelijk van bedrijfsgrootte

17 november 2021

Vanaf 2022 wordt de huidige WAO-premie (Wet op de arbeidsongeschiktheids-verzekering) opgesplitst in twee premies: hoge en lage Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). 

Tot en met 2021 was het WAO-premie percentage voor iedereen gelijk. Hier komt vanaf 2022 verandering in. Er komen twee verschillende premie indelingen; lage en hoge Aof. Werkgevers zullen in een van deze twee groepen worden ingedeeld op basis van bedrijfsgrootte. Hierbij is het cumulatief premieloon de maatstaaf; dit is 25 maal het premieplichtige loon per werknemer per jaar. Er wordt hierbij gekeken naar de gegevens van 2020 (voor 2022).

Waarom?

Het doel van de opsplitsing van de Aof is een eerlijkere verdeling van werkgeverslasten om kleine werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten van zieke werknemers. Daarnaast wil de overheid stimuleren dat deze werkgevers de kostenbesparing gaan  gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering.

In welke groep val jij?

Naar verwachting wordt je hierover geïnformeerd in november. De Belastingdienst vermeld dit in dezelfde brief als waarin het Whk premiepercentage staat vermeld.

  • Ben jij ingedeeld als kleine werkgever? Dan geldt het lage Aof-premiepercentage;
  • Ben jij ingedeeld als (middel)grote werkgever? Dan geldt het hoge Aof-premiepercentage.

Er geldt echter wel een uitzondering over bepaalde uitkeringen, toeslagen en loonbetalingen, hierover is de werkgever namelijk altijd hoge Aof verschuldigd:

  1. Uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW). Dit geldt als de werkgever de uitkering namens UWV aan zijn werknemer betaalt (werkgeversbetaling) of als de werkgever dit doet als eigenrisicodrager;
  2. WAZO-uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof;
  3. Toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
  4. Het loon uit een WSW-dienstbetrekking: WSW doelgroep zijn medewerkers die hebben te kampen met een dusdanig verstandelijk, geestelijk of lichamelijk gebrek dat zij slechts onder bepaalde omstandigheden werkzaam kunnen worden;
  5. Wachtgeld op grond van de oude regeling van vóór 2001.

De beschikte indeling is altijd vastgesteld voor een heel jaar. Is er sprake van een overgang van onderneming of een faillissement? Dan wordt (een deel) van de premieplichtige loonsom van de (deels) overdragende werkgever toegerekend aan de verkrijgende werkgever. Dit kan een wijziging van grootte betekenen. In het volgende kalenderjaar zal dit worden bepaald. Vindt de overgang op 1 januari plaats dan wordt er direct rekening gehouden met de nieuwe grootte van de werkgever.

Wat doet Bitcare?

Wij zullen ervoor zorgen dat de indeling voor het Aof premie percentage vanaf 2022 wordt ondersteund en voldoet aan de wetgeving.

Wat moet jij doen?

Het is van belang dat je juiste Aof indeling in Bitcare komt te staan voor een juiste salarisadministratie in 2022. Zo voorkom je fouten en extra werk achteraf.

  • Heb jij jouw salarisadministratie aan ons uitbesteed? Dan vragen wij je om de Whk-brief met daarin de indeling en het percentage op tijd naar ons door te sturen (salaris@bitcare.com). Wij zullen er dan voor zorgen dat het juiste premiepercentage in Bitcare komt te staan.
  • Zijn de salarissen niet in Bitcare ondergebracht? Zorg er dan voor dat de brief aan jouw salarisadministrateur wordt doorgegeven, en dat deze juist verwerkt.