Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

NOW-Noodmaatregel

Er waren veel vragen over het noodfonds. Veel kinderopvang organisaties hebben te maken met opzeggingen van ouders. Dit kan flinke gevolgen hebben voor de omzet. Als er sprake is van een omzetverlies van minimaal 20% kun je aanspraak maken op het noodfonds. Op 31 maart 2020 heeft de overheid de volledige regeling van het noodfonds bekend gemaakt. Met de bekendmaking van de regeling werden de meeste vragen die speelden ook beantwoord. Vanaf maandag 6 april 2020 moet het mogelijk zijn om een beroep te doen op het noodfonds via de website van het UWV.

Hoe werkt de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud | noodfonds?
Je kunt bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten – van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de omzetdaling – aanvragen. De voorwaarde is dat er sprake is van een (verwachte) omzetverlies van minimaal 20% en dat er geen medewerkers ontslagen zullen worden. De periode van 3 maanden kan verlengd worden met nog eens 3 maanden. De voorwaarden voor de verlenging kunnen anders zijn dan bij de eerste aanvraag.

Hoe kan ik een beroep doen op het noodfonds?
Je kunt op de website van het UWV een beroep doen op het noodfonds. De verwachting is dat vele organisaties gebruik zullen gaan maken van dit aanvraagformulier.

Vanaf welk moment kan ik een beroep op doen op het noodfonds?
Er kan – ongeacht de datum – een beroep worden gedaan op het noodfonds vanaf 1 maart 2020, voor een omzetverlies van minimaal 20%.

Hoe wordt de hoogte vastgesteld van de tegemoetkoming?
Afhankelijk van het omzetverlies wordt de hoogte bepaald. Wij geven je onderstaand de voorbeelden van de overheid:

  • Valt 100% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de bruto loonsom van de werkgever
  • Valt 50% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de bruto loonsom van de werkgever
  • Valt 25% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de bruto loonsom van de werkgever

Het UWV zal een voorschot van 80% van de tegemoetkoming aan de werkgever (niet werknemer dus!) verstrekken. Na de periode van 3 maanden zal de afrekening plaatsvinden op basis van het werkelijke omzetverlies en de definitieve tegemoetkoming. Er zal dus een correctie plaatsvinden.

Voorbeeld:

  • Het verwachte omzetverlies is 50% bruto en de bruto loonsom is 500.000 euro.
  • Het voorschot wat je ontvangt is 180.000 euro per maand (500.000 * 45% * 80%).
  • Na drie maanden blijkt het werkelijke omzetverlies 25%.
  • Dan zal er een afrekening volgen van (500.000 * 22,5% = 112.500 -/- 500.000 * 45% * 80% = 180.000)
  • Dit betekent dat je 202.500 euro (67.500 * 3 maanden) moet terugbetalen aan het UWV.

Is het noodfonds er voor alle werknemers?
Ja, met de nu voorhanden informatie is het noodfonds er voor alle medewerkers. Zowel voor de vaste medewerkers als de oproepkrachten. De overheid wil dat wij zo weinig mogelijk mensen moeten laten gaan.

Wanneer wordt de tegemoetkoming verstrekt?

De tegemoetkoming zal als voorschot verstrekt worden door het UWV. Het voorschot zal  80% van de tegemoetkoming bedragen en in 3 termijnen worden voldaan. De eerste termijn zal naar verwachting binnen 2-4 weken na de aanvraag worden uitbetaald. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarin een beroep is gedaan op het noodfonds dient de ondernemer een vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen bij het UWV. Hiervoor kan een derden verklaring vereist zijn. Binnen 22 weken zal het UWV een eindafrekening verstrekken. Op basis daarvan kan nog een correctie plaatsvinden.

Omzetverlies, hoe bepaal je dit?

Door de omzet uit 2019 te delen door vier wordt het omzetverlies vastgesteld. Dit bedrag wordt vervolgens vergeleken met de verwachte omzet in de maanden maart, april en mei 2020. Is de te verwachte omzet ten minste 20% lager dan de omzet uit 2019 gedeeld door vier? Dan kan een beroep worden gedaan op het noodfonds.

Bij sommige organisaties is het omzetverlies pas later terug te zien. In die gevallen kunnen ondernemers de periode voor omzetvergelijking 1 of 2 maanden vooruit schuiven.

Loonsom, wat verstaat het UWV hieronder?

Het UWV neemt uit de loonaangifte gegevens over voor het berekenen van de loonsom. Er wordt in eerste instantie gekeken naar het sociale verzekeringsloon (SV-loon) van januari 2020. Ontbreken deze gegevens, dan wordt er gekeken naar het SV-loon van november 2019. Er is besloten om de wijzigingen in de loonaangifte niet mee te nemen die na 15 maart 2020 zijn doorgevoerd.

Bovenop de loonsom komt een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioen en sociale premies. Hiernaast is er een maximum gekoppeld aan het loon per werknemer van € 9.538,- per maand. Loon dat boven dit bedrag komt wordt dus niet gecompenseerd.

Klik hier voor de Kamerbrief en Regeling van de Noodmaatregel Werkbehoud.

Bekijk ook al ons andere coronanieuws.