Bitcare Voorwaarden

BITCARE VOORWAARDEN

Versie juni 2022

Dit document beschrijft de rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op het gebruik van de aan u geleverde producten en diensten van Bitcare.

Artikel 1. Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze Voorwaarden en in de Overeenkomst de volgende

definities:

“Applicatie”: de Bitcare programmatuur voor de webapplicatie en de mobiele applicatie zoals beschreven in de Overeenkomst en toegankelijk via de URL https://app.bitcare.com, waartoe Bitcare door middel van de Diensten aan Klant en Gebruikers toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst;

“Dienst(en)”: het geheel van door Bitcare te verlenen diensten, zoals nader beschreven in de Overeenkomst;

“Diensten van Derden”: een dienst, applicatie, website, component of software van een derde partij die met de Applicatie wordt verbonden

“Documentatie”: schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Applicatie, waaronder begrepen de Helpdesk;

“Fout”: alle tekortkomingen van de Applicatie die aan het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende Documentatie in belangrijke mate in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van de Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als Fout beschouwd;

“Gebruiker”: Klant, een Medewerker of cliënt van Klant aan wie de Applicatie beschikbaar is gesteld door Klant. Deelnemers aan een Groepsaccount zijn eveneens Gebruikers;

“Groepsaccount”: een type Gebruiker binnen de Applicatie waarin een of meerdere Gebruikers die organisatorisch verbonden zijn, gebruik maken van dezelfde logingegevens voor het verkrijgen van toegang tot de Applicatie;

“Helpdesk: de helpdesk van Bitcare;

“Klant”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met Bitcare is aangegaan;

“Logingegevens”: alleen aan Gebruiker verstrekte en alleen voor Gebruiker bestemde code(s), waarmee toegang kan worden verkregen tot de Applicatie;

“Login Procedure”: de door Bitcare voorgeschreven procedure die Klant en Gebruikers dienen te volgen om toegang te verkrijgen tot de Applicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde versleutelde verbinding (Secure Sockets Layer);

“Medewerker”: een werknemer van Klant of Bitcare, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Klant dan wel Bitcare;

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Bitcare en Klant met betrekking tot de Diensten;

“Partner”: een door Bitcare aan te wijzen derde die bevoegd is Diensten aan te bieden op basis van door Bitcare vastgestelde voorwaarden;

“Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Klant voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de Diensten;

“Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie betreffende Klant, Gebruiker of Bitcare, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waar de informatie betrekking op heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie over onder meer de interne bedrijfsvoering van Klant of Gebruiker, zoals persoonsgegevens, waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;

“Voorwaarden”: deze voorwaarden van Bitcare;

“Website”: de website van Bitcare, toegankelijk via de URL https://www.bitcare.com;

“Werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland.

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst – inclusief bijbestellingen – en op alle onderhandelingen, aanbiedingen van en andere overeenkomsten met Bitcare die betrekking hebben op Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bitcare heeft het recht de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bitcare zal Klant zoveel mogelijk 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen via de Applicatie en/of haar Website. Als Klant niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen anders dan de prijswijzigingen op grond van artikel 6.2, kan Klant de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Als Klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling van Bitcare vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk of via de Applicatie uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Klant geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
 3. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar.
 4. Tenzij door Bitcare schriftelijk anders is aangegeven, komt de Overeenkomst tot stand wanneer en op het moment dat Klant de Overeenkomst heeft geaccepteerd door middel van het binnen 5 Werkdagen na ontvangst van de Overeenkomst ondertekenen en retourneren van de Overeenkomst.
 5. In een later stadium zal Klant via de Website een order kunnen plaatsen. Bitcare zal dan de door Klant geplaatste order via de elektronische weg bevestigen. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Bitcare de bevestiging van de order verstuurt.
 6. Zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 2.4 of 2.5, kan Klant geen aanspraak maken op Diensten.
 7. Het feitelijk gebruik maken van de Diensten door Klant geldt als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, tenzij Bitcare en Klant expliciet afwijkende afspraken hebben gemaakt.
 8. Bitcare heeft het recht om in het onder artikel 2.5 bedoelde geval zonder opgave van redenen, de door Klant geplaatste orders niet te aanvaarden dan wel niet te bevestigen, als gevolg waarvan de Overeenkomst niet tot stand komt.
 9. In geval Klant van een proefversie van de Applicatie gebruik maakt, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.

Artikel 3. Duur en einde Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand zoals aangegeven in artikel 2.4 of 2.5 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De looptijd van de Overeenkomst wijzigt niet door het plaatsen van bijbestellingen door Klant.
 2. Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 maanden geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Klant, tot de laatste dag van de Overeenkomst, de mogelijkheid door middel van rapporten c.q. downloads informatie te onttrekken uit de Applicatie. Bitcare heeft het recht de informatie 3 maanden na de beëindiging van de Overeenkomst te verwijderen.
 4. Bitcare behoudt zich het recht voor de Applicatie voor Klant te sluiten als deze meer dan 3 maanden niet gebruikt is, waardoor Bitcare ook niet gefactureerd heeft. Klant heeft alsdan ook geen toegang meer tot de gegevens die via de Applicatie zijn ingevoerd.
 5. Bitcare heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Klant aan Bitcare meedeelt niet meer in staat te zijn om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan wel op het moment dat Bitcare uit de omstandigheden moet afleiden dat Klant niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoet (waaronder in ieder geval begrepen een betalingsachterstand van 3 maanden) dan wel op het moment dat (de onderneming van) Klant haar activiteiten staakt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de (onderneming van) Klant geliquideerd wordt, surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.
 6. De Overeenkomst kan in overige gevallen schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden als de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen binnen 30 kalenderdagen na de ingebrekestelling.
 7. Bitcare is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging of opschorting als beschreven in de artikelen 3.2, 3.4 en 3.5.
 8. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Klant onmiddellijk het gebruik van de Applicatie staken en gestaakt houden. Tevens zal Klant na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot de Applicatie en haar gegevens. Bitcare zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Klant terugbetalen.

Artikel 4. Gebruiksrecht

 1. Bitcare verleent Klant het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Applicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst en de Voorwaarden. Dit gebruiksrecht geldt ook voor eventuele bijbestellingen die tijdens de Overeenkomst worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt ook in het recht de bij de Applicatie behorende Documentatie te gebruiken.
 2. Het gebruiksrecht begint op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen zoals bepaald in artikel 2.4 of 2.5.
 3. Klant zal de Applicatie alleen gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in deze Voorwaarden.
 4. Bitcare heeft het recht naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Applicatie. Bitcare zal Klant op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Applicatie, een en ander naar oordeel van Bitcare.

Artikel 5. Reikwijdte van het gebruiksrecht

 1. Klant mag niet toestaan dat de Applicatie wordt gebruikt door en/of ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Klant en haar Gebruikers.
 2. Klant staat er ten opzichte van Bitcare voor in dat haar Gebruikers op de hoogte zijn van en gebonden zijn aan het bepaalde de Voorwaarden, en staat er ten opzichte van Bitcare tevens voor in dat haar Gebruikers de bepalingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden zullen naleven. Als Gebruikers van Klant de Voorwaarden niet nakomen, houdt Bitcare Klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deze niet-nakoming voor Bitcare.
 3. Het is Klant toegestaan de Applicatie te gebruiken ten behoeve van een onbepaald aantal kinderen.
 4. Het is Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de Voorwaarden over te dragen aan derden, anders dan het bepaalde in artikel 5.1.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Klant betaalt voor de Diensten een vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst. Alle door Bitcare gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van Klant komen.
 2. Bitcare heeft het recht de vergoeding als genoemd in de Overeenkomst jaarlijks aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig meegedeeld via de Website en/of via de Applicatie. Klant verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord als deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumentenprijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2015= 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan Klant de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2, schriftelijk of via de Applicatie opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging.
 3. Als Klant de Overeenkomst niet binnen 1 maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt Klant geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.
 4. Bitcare zal Klant maandelijks achteraf factureren op basis van planning bij kinderen met toepassing van de drempel(s) van de Diensten. De factuur wordt elektronisch opgemaakt en verzonden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Reclameren op een factuur kan tot 1 maand na de factuurdatum. Nadien gemelde klachten worden niet meer door Bitcare in behandeling genomen.
 6. Betaling van de vergoeding geschiedt door middel van maandelijkse automatische incasso, waarvoor Klant verplicht is een machtiging te verstrekken. Als automatisch incasseren om welke reden dan ook niet mogelijk is of als partijen geen automatische incasso overeenkomen, dient het in rekening gebrachte bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door Klant te zijn voldaan. De factuur wordt dan verhoogd met € 15,- administratiekosten.
 7. Als Klant zonder gegronde redenen binnen de overeengekomen betaaltermijn de factuur niet betaalt, zal Bitcare hem verzoeken om de verschuldigde vergoeding alsnog over te maken. Als daarop binnen 5 dagen geen betaling volgt, heeft Bitcare het recht de toegang tot de Applicatie te blokkeren. Klant blijft Bitcare de overeengekomen vergoeding verschuldigd gedurende de periode dat toegang tot de Applicatie is geblokkeerd. Klant maakt geen aanspraak op support wanneer een maandelijkse factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald.
 8. Op verzoek van Klant kan de toegang tot de Applicatie die conform artikel 6.7 is geblokkeerd, binnen 2 maanden gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerderd met een extra vergoeding zoals aangegeven in artikel 6.9 en 6.10.
 9. Als Klant haar betalingsverplichtingen ten opzichte van Bitcare, ook na ingebrekestelling conform artikel 6.7, niet of niet tijdig nakomt, is zij in verzuim. Klant is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand.
 10. Alle kosten die Bitcare zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van advocaatkosten, als gevolg van het niet nakomen door Klant van haar betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Klant. De door Bitcare gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.
 11. Onverminderd het in dit artikel 6 bepaalde, heeft Bitcare het recht in de in artikel 3.5 bedoelde gevallen per direct vooruitbetaling van Klant te verlangen tot het einde van de (beoogde) looptijd van de Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.
 12. Artikel 6.11 is ook van toepassing wanneer betaling door Klant uitblijft nadat Bitcare de in artikel 6.7 omschreven procedure heeft gevolgd.

Artikel 7. Applicatie

 1. Bitcare geeft aan Klant en haar Gebruikers toegang tot de Applicatie door middel van een uitnodiging voor toegang daartoe. Klant/Gebruiker dient zelf de instructies in de uitnodiging op te volgen en haar Logingegevens te verstrekken.
 2. De Applicatie biedt Gebruikers exclusieve toegang tot informatie welke aan hen is gerelateerd zoals adresgegevens, contracten en historische communicaties. Ook biedt de Applicatie aan Gebruikers de mogelijkheid gegevens toe te voegen.
 3. Op de Website is algemene informatie beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van producten van Bitcare. Daarnaast biedt de Website de mogelijkheid om via elektronische aanvragen met Medewerkers van Bitcare in contact te komen en om Gebruikers ondersteuning te bieden.
 4. Bitcare heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Klant/Gebruikers tot de Applicatie voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, als vermoeden van misbruik of ander oneigenlijk gebruik aanwezig is.
 5. Klant staat er voor in dat de Gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de Applicatie en de daaruit verkregen informatie, terwijl Klant tevens onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de Gebruikers op Applicatie toevoegen.
 6. De door of namens Bitcare via de Applicatie en/of Website ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat Klant, Gebruikers of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.

Artikel 8. Login Procedure

 1. Klant en Gebruikers zijn verplicht de Login Procedure te volgen.
 2. Bitcare heeft het recht de Login Procedure naar eigen inzicht aan te passen. Bitcare zal Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 3. Klant zal zorgvuldig omgaan met en is verantwoordelijk voor de logingegevens, ook door haar Gebruikers. De logingegevens zijn persoonlijk voor de betreffende Gebruiker en niet overdraagbaar, noch binnen noch buiten de organisatie van Klant, met uitzondering van overdracht binnen een Groepsaccount. Klant en de Gebruikers zijn ten aanzien van de logingegevens tot geheimhouding verplicht ten opzichte van een ieder. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van aan haar en aan haar Gebruikers verstrekte logingegevens. Alle handelingen van de Gebruikers hierbij zijn voor rekening en risico van Klant.
 4. Klant is verantwoordelijk voor de toekenning van rechten aan Gebruikers. Daarbij zal 1 Gebruiker worden aangewezen als accountverantwoordelijke.

Artikel 9. Verplichtingen Bitcare

 1. Het is Klant bekend dat er geen back-up wordt gemaakt van de gegevens, die Klant en Gebruikers via de Applicatie hebben ingevoerd. Deze gegevens worden door Bitcare alleen opgeslagen uit interne beveiligingsoverwegingen (bijvoorbeeld in geval van een stroomstoring of brand). Deze opgeslagen gegevens worden niet aan Klant verstrekt.
 2. Bitcare staat ervoor in dat de gegevens die Klant en/of Gebruikers via de Applicatie hebben ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van passende technische en organisatorische maatregelen (zie ook artikel 18 van deze Voorwaarden).
 3. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 13.4 en artikel 14.7 van deze Voorwaarden zal Bitcare geen gegevens die Klant en Gebruikers via de Applicatie bij Bitcare hebben geplaatst, inzien en stelt zij geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Bitcare hiertoe op grond van de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.

Artikel 10. Functioneren Applicatie

 1. Bitcare verklaart dat de Applicatie goeddeels functioneert in overeenstemming met de Documentatie. De prestatie van de Applicatie wordt gewaarborgd door de versies van besturingssystemen en de geïnstalleerde software zo recent mogelijk te houden als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 2. Aanspraken die betrekking hebben op het functioneren van de Applicatie moeten uiterlijk 5 kalenderdagen na constatering van een Fout schriftelijk en aangetekend aan Bitcare kenbaar te worden gemaakt.
 3. Bitcare geeft een eerste reactie op de gemelde Fout/Fouten binnen 3 Werkdagen nadat deze Fout/Fouten zodanig gedetailleerd is/zijn gemeld, dat Bitcare deze kan reproduceren.
 4. Bitcare zal zich inspannen de gemelde Fouten in de Applicatie binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Bitcare zelf is ontwikkeld. Bitcare staat er niet voor in dat Fouten in de Applicatie die niet door Bitcare zelf is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Bitcare behoudt zich het recht voor prioriteiten te stellen bij het herstel van Fouten, op basis van de ernst daarvan en de gevolgen daarvan op het gegevensbestand van Klant.
 5. Bitcare heeft het recht tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Bitcare Applicatie aan te brengen. Bitcare kan eventueel het herstel van Fouten uitstellen totdat een nieuwe versie van de Bitcare Applicatie in gebruik wordt genomen.
 6. Als Bitcare niet binnen een redelijke termijn in staat is een oplossing te bieden voor een ernstige Fout die van invloed is op de bedrijfsactiviteiten van Klant, dan heeft Klant het recht de Bitcare Overeenkomst op te zeggen en recht op terugbetaling van de betaalde vergoeding voor de maand waarin de Fout zich heeft voorgedaan.

Artikel 11. Beschikbaarheid

 1. Bitcare spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Applicatie. Het Bitcare netwerk wordt gehost door derden, met een beschikbaarheid van 99.5% en alle gegevens worden automatisch op verschillende plaatsen opgeslagen.
 2. De beschikbaarheid, zoals hierboven geformuleerd, is niet van toepassing als:
  1. geplande werkzaamheden worden uitgevoerd (zie ook artikel 11.4);
  2. de storing optreedt als gevolg van storing in de telecommunicatiestructuur van derden;
  3. de storing optreedt als gevolg van storing in de stroominfrastructuur van derden;
  4. een uitval veroorzaakt wordt door storingen of onjuiste configuratie van apparatuur van klanten;
  5. een uitval veroorzaakt wordt door omstandigheden op de locatie van de klant (bijvoorbeeld stroomvoorziening, klimaat, huisvesting, uitschakeling, etc.);
  6. overmacht, als gevolg van terroristische aanslagen, natuurrampen en dergelijke.
 3. De beschikbaarheid (op 1 of meerdere locaties) (A) als volgt berekend:
 • A = 100% * (1 – t / T). t = het aantal minuten dat de Dienst gedurende de maand niet beschikbaar was;
 • T = totaal aantal minuten per maand.
 1. Bitcare heeft het recht zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, als dit noodzakelijk is voor (preventief) onderhoud, gepland onderhoud (waaronder begrepen te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Diensten), of noodonderhoud, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Klant ten opzichte van Bitcare met zich meebrengt. Bitcare spant zich in dit tot een minimum te beperken en zal, waar mogelijk, Klant tijdig te informeren. Zie ook artikel 15 (Onderhoud).

Artikel 12. Verplichtingen en medewerking Klant

 1. Klant is verplicht de gebruiksregels van artikel 13 in acht te nemen.
 2. Als Klant haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden niet nakomt, heeft Bitcare het recht om het gebruik van de Applicatie door Klant zonder voorafgaande aankondiging te beperken conform het bepaalde in artikel 6.7.
 3. Klant is verantwoordelijk voor het functioneren van haar hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding die nodig is voor het gebruik van de Diensten.
 4. Klant staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Diensten gebruikte apparatuur en software voldoen aan de Systeemeisen. Klant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om haar apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
 5. Klant zal Bitcare alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Bitcare van correcte en actuele NAW-gegevens en betalingsgegevens, verschaffen die Bitcare nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten.

Artikel 13. Gebruiksregels

 1. Klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Bitcare bij het gebruik van de Diensten, een en ander naar het oordeel van Bitcare. Het is Klant niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Bitcare.
 2. Het is Klant niet toegestaan de Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Voorwaarden.
 3. Klant verplicht zich ten opzichte van Bitcare de Diensten zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Bitcare aangegeven gemiddelde gebruik van de Diensten door andere klanten. Als het gebruik door Klant naar het oordeel van Bitcare significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal Bitcare contact opnemen met Klant om specifieke voorwaarden met Klant overeen te komen voor het extra gebruik. Als partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden heeft Bitcare het recht om het gebruik van de Applicatie door Klant zonder voorafgaande aankondiging te beperken.
 4. Als Klant en Bitcare in de Overeenkomst een beperking voor wat betreft het aantal door Klant geregistreerde boekingen per periode zijn overeengekomen, heeft Bitcare het recht om bij overschrijding van dat aantal, de overschreden aantallen achteraf in rekening te brengen tegen het overeengekomen tarief per boeking per periode. Om te bepalen of het door partijen overeengekomen aantal is overschreden, stemt Klant er mee in dat Bitcare het aantal door Klant geregistreerde (financiële) boekingen door middel van rapportages inzichtelijk maakt. Klant stemt er voorts mee in dat de administratie van Bitcare geldt als volledig bewijs, met uitzondering van tegenbewijs door Klant. Bitcare neemt bij het opstellen van de benodigde rapportages het bepaalde in artikel 9.3 van de Voorwaarden in acht.
 5. Klant stemt ermee in dat de inhoud en gedrag van haar Gebruikers met betrekking tot de Diensten “fair use” betekent. Bij overmatig gebruik van data opslag voor foto’s, video en documenten heeft Bitcare het recht deze te verwijderen of extra vergoeding daarvoor in rekening te brengen.

Artikel 14. Support

 1. Gedurende de Overeenkomst heeft Klant recht op support.
 2. Support omvat het recht op het raadplegen van Documentatie. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend via de Helpdesk. Tevens heeft Klant recht op telefonische ondersteuning gedurende kantooruren (op Werkdagen van 09:00 uur tot 17:30 uur), met inachtneming van artikelen 14.5 en 14.6. De ondersteuning betreft de functionaliteit van de Diensten bij eigenlijk gebruik door de Gebruiker.
 3. Bitcare behoudt zich het recht voor telefonische ondersteuning kosten aan Klant in rekening te brengen tegen de alsdan bij Bitcare geldende tarieven vanaf 90 dagen na het in gebruik nemen van de Applicatie. Ook bij onevenredig grote supportdruk vanuit Klant op Bitcare behoudt Bitcare zich het recht voor Klant hiervoor kosten in rekening te brengen tegen de alsdan bij Bitcare geldende supporttarieven.
 4. Support omvat niet:
  1. diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en/of netwerken;
  2. structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, sjablonen, overzichten, jaarverslagen, inrichting van rekenschema’s, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en/of koppelingen met Diensten van Derden;
  3. ondersteuning op locatie;
  4. het op verzoek van Klant uitbreiden van de functionaliteit van de Applicatie;
  5. het converteren van bestanden;
  6. diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan Bitcare;
  7. installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst omschreven diensten;
  8. support voor (bedienings)software van andere producenten dan Bitcare, waaronder ook wordt verstaan Diensten van Derden die vanuit de Applicatie kunnen worden opgestart;
  9. bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Applicatie;
  10. het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
  11. support voor de internetverbinding;
  12. support in een omgeving die volgens de Systeemvereisten niet ondersteund wordt;
  13. reparaties, import- en herstelwerkzaamheden;
  14. het beantwoorden van vragen omtrent de uitvoering van salaris- en financiële administratie.

Indien Bitcare op verzoek van Klant deze werkzaamheden wel zal uitvoeren c.q. heeft uitgevoerd, worden de kosten hiervan aan Klant in rekening gebracht tegen de alsdan bij Bitcare geldende supporttarieven.

 1. Support mag alleen worden aangevraagd door Klant en Medewerkers van Klant.
 2. Voordat telefonisch contact opgenomen wordt met Bitcare voor support, zal Klant c.q. Medewerker van Klant eerst de toepasselijke Documentatie raadplegen en/of vragen indienen via de Helpdesk.
 3. In het kader van het leveren van support heeft Bitcare het recht de gegevens van Klant, bedoeld in artikel 18, in te zien, maar alleen voor zover nodig om de benodigde support te kunnen leveren.
 4. Als Bitcare in opdracht van Klant werkzaamheden met betrekking tot de onder 14.4.1 tot en met 14.4.14 genoemde onderwerpen verricht, zal Bitcare deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 6, aan Klant apart in rekening brengen op grond van de dan bij Bitcare geldende prijzen en gemaakte kosten.
 5. Bitcare zal de supportdiensten naar beste kunnen (laten) verrichten en zich naar beste vermogen inspannen de supportdiensten met zorg uit te voeren, in overeenstemming met het bepaalde in deze Voorwaarden.

Artikel 15. Onderhoud

 1. Voor alle vitale onderdelen van de Applicatie, het netwerk, de servers of andere relevante apparatuur geldt dat preventief en gepland onderhoud zoveel mogelijk op tijden plaats zal vinden wanneer de Gebruikers er zo weinig mogelijk last van hebben. Onderhoud wordt zoveel mogelijk van tevoren gemeld op de Website en via e-mail.
 2. Bitcare beoogt bij preventief onderhoud de merkbare invloed op de dienstverlening richting Klant tot het uiterste minimum te beperken door de volgende regels te hanteren:
 3. Belangrijke handelingen worden, voor zover mogelijk, buiten kantoortijden uitgevoerd (dus na 17:30 uur en voor 9:00 uur);
 4. Merkbare onderhoudswerkzaamheden worden tot een absoluut noodzakelijk minimum beperkt;
 5. Onderhoudswerkzaamheden worden waar mogelijk gecombineerd.
 6. Gepland onderhoud kan op elk moment plaatsvinden. Het is mogelijk dat tijdens deze onderhoudsperiode de Applicatie en/of Diensten tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn en daardoor niet beschikbaar voor Klant. Van de geplande onderhoudsperiode zal Klant ten minste 5 Werkdagen vooraf op de hoogte worden gebracht. Een bericht van gepland onderhoud zal de volgende informatie bevatten:
 1. Gegevens contactpersoon bij Bitcare;
 2. Het tijdskader waarin het geplande onderhoud zal plaatsvinden;
 3. De verwachte feitelijke duur van het geplande onderhoud;
 4. De Diensten waarop het geplande onderhoud van invloed kan zijn;
 5. Prioriteitsstelling;
 6. De noodzaak van toegang tot 1 van de datacentra.

Gepland onderhoud is uitgesloten van de beschikbaarheidsberekeningen (artikel 11), behalve als de periode voor het geplande onderhoud wordt overschreden en de Dienst daardoor voor Klant niet beschikbaar is.

 1. Noodonderhoud kan nodig zijn wanneer omstandigheden onmiddellijk ingrijpen vereisen. In een dergelijke situatie wordt Klant zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Noodonderhoud telt mee in de beschikbaarheidsberekening (artikel 11).
 2. Bitcare zal de onderhoudsdiensten naar beste kunnen (laten) verrichten en zich naar beste vermogen inspannen de onderhoudsdiensten met zorg uit te voeren, in overeenstemming met het bepaalde in deze Voorwaarden.

Artikel 16. Digitale handtekeningmodule

 1. Bitcare biedt Klant de mogelijkheid tot aanschaf van een digitale handtekeningmodule (“de Digitale Handtekening”). De aanschaf wordt alsdan in een Overeenkomst vastgelegd of als bijbestelling verwerkt.
 2. In aanvulling op deze Voorwaarden, geldt ten aanzien van de Digitale Handtekening het bepaalde in dit artikel 16.
 3. Digitale Handtekening biedt de mogelijkheid van handtekeningen in elektronische vorm. De juridische status van dergelijke handtekeningen kunnen verschillen, afhankelijk van het toepasselijk recht, het doel waarvoor de handtekeningen worden gebruikt en andere omstandigheden die in het toepasselijke recht relevant zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om er voor te zorgen dat handtekeningen ontvangen en/of verstrekt via de Digitale Handtekening het gewenste juridische effect hebben. Bitcare doet geen toezeggingen in dit opzicht.
 4. Bitcare zal redelijke maatregelen nemen om de geheimhouding van de documenten en informatie uitgewisseld via Digitale Handtekening te beschermen.
 5. Bitcare doet geen toezeggingen met betrekking tot het succesvol completeren van het ondertekeningsproces, zoals maar niet uitsluitend met betrekking tot het bereiken van bedoelde ontvanger van e-mails of het beschikbaar zijn van Digitale Handtekening voor de voltooiing van het ondertekeningsproces wanneer dit gestart is.
 6. Bitcare is niet betrokken bij en aanvaardt geen aansprakelijkheid:
  1. voor de inhoud van documenten of andere informatie uitgewisseld door en/of getekend via Digitale Handtekening;
  2. of documenten rechtsgeldig of bindend zijn onder enige jurisdictie.

Bitcare houdt geen toezicht op inhoud van documenten of andere informatie die via Digitale Handtekening uitgewisseld wordt.

 1. Klant staat er voor in dat Digitale Handtekening wordt gebruikt overeenkomstig de daarvoor gegeven instructies en voor het doel waarvoor Digitale Handtekening wordt verstrekt.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om Digitale Handtekening te gebruiken conform het toepasselijke recht. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, is het Klant niet toegestaan om Digitale Handtekening te gebruiken:
  1. op een manier die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  2. op een manier die de privacy van enige persoon schaadt;
  3. om ongewenste berichten te sturen naar enige derde ontvanger.
 3. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 16.7 en 16.8 behoudt Bitcare zich het recht voor om op ieder moment de toegang tot Digitale Handtekening te blokkeren of te beëindigen en alle betrokken informatie te verwijderen.
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 (Aansprakelijkheid) aanvaardt Bitcare geen aansprakelijkheid voor i) toegang door derden tot data als gevolg van een illegale toegang tot computersystemen, ii) een niet voltooid ondertekeningsproces, iii) een handtekening die niet het gewenste juridische effect heeft.

Artikel 17. Diensten van Derden

 1. De Applicatie kan Diensten van Derden bevatten of daarmee koppelingen maken. Door Diensten van Derden toegang te verschaffen tot gegevens van Klant, gaat Klant akkoord met het gebruik van zijn data in het kader van de omschreven functionaliteit en met de (algemene) voorwaarden van de derde partij. Indien Klant, nadat hij Diensten van Derden toegang heeft verschaft tot zijn gegevens, de toegang wenst te stoppen, kan Klant de toegang stopzetten door de verbinding met Diensten van Derden te verbreken.

 1. Klant accepteert dat Bitcare geen controle heeft over Diensten van Derden en dat Klant’s toegang of gebruik van de Diensten van Derden op elk moment kan worden opgeschort of beëindigd, om welke reden dan ook.
 2. Bitcare geeft geen garantie voor een (goede) verbinding met Diensten van Derden en ook geen garantie met betrekking tot de functionaliteiten en kwaliteit van de Diensten van Derden.
 3. De beëindiging van het aanbieden van Diensten van Derden geeft Klant geen recht op enige vergoeding.

Artikel 18. Gegevens

 1. Bitcare erkent het belang van informatiebeveiliging. De gegevens die Gebruiker via de Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Bitcare ingeschakelde derde staat. De Bitcare Applicatie wordt gehost op Google App Engine. De Service Level Agreement tussen Bitcare en Google is hier te raadplegen: https://developers.google.com/appengine/sla

Bitcare hanteert in samenspraak met haar Partners de onderstaande maatregelen:

 1. Bitcare is verantwoordelijk voor de personen die zij door middel van het verlenen van autorisatie, toegang verschaft tot de software die behoort tot de systeemomgeving alsmede de applicaties;
 2. Bitcare garandeert beveiliging en geheimhouding van de gegevens van Klant door haar Medewerkers. Bitcare zal bijhouden, welke van haar Medewerkers authenticaties en autorisaties mogen aanpassen op de omgeving van de Klant;
 3. Wanneer de infrastructuur is getroffen door een beveiligingsincident, zal Bitcare met Google overleggen wat de te volgen stappen zijn. Indien nodig zullen patches op korte termijn geïnstalleerd worden. Als hierbij onderbreking van de Diensten plaatsvindt, wordt Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld;
 4. In het geval van ernstige security problemen, in hardware of software, zal Bitcare met Google overleggen wat de te volgen stappen zijn. Als het nodig is, zullen patches op korte termijn geïnstalleerd worden. Wanneer hierbij onderbreking van de Diensten plaatsvindt, wordt Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld;
 5. Bitcare gebruikt redundante data opslag voor alle gegevens.
 6. Klant blijft altijd eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.
 7. Bitcare is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die Gebruiker via de Applicatie bij Bitcare plaatst.
 8. Bitcare is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van Klant.
 9. Klant is gehouden te zorgen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de gegevens die via de Applicatie zijn ingevoerd. Op Bitcare rust in deze geen wettelijke bewaarplicht.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, evenals alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Applicatie en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Bitcare of diens licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomst of de Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Klant.
 2. Het is Klant niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten op of in de Applicatie of Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Bitcare of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.
 3. Bitcare vrijwaart Klant voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe Klant als gevolg van een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk op geldige intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik door Klant, in overeenstemming met de Overeenkomst en de Documentatie, van de Applicatie of enig deel daarvan, mits Klant Bitcare onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, Klant aan Bitcare toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en mits Klant daarbij op eerste verzoek van Bitcare alle relevante informatie en andere medewerking aan Bitcare verstrekt.
 4. Als een gerechtelijk verbod op het gebruik door Klant van de Applicatie is opgelegd vanwege een inbreuk makende handeling als bedoeld in artikel 19.3 dan wel, naar het oordeel van Bitcare, de kans bestaat dat de Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Bitcare het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor Klant het recht te verkrijgen de Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Voorwaarden; (II) de Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) als de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, evenals de op grond van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreuk makende Applicatie, te beëindigen.
 5. Onverminderd het in artikel 19.3 bepaalde, is Bitcare op grond van dit artikel niet aansprakelijk ten opzichte van Klant voor zover een vordering verband houdt met (I) gebruik van de Applicatie in samenhang met niet door Bitcare geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn; (II) onjuist gebruik van de Applicatie of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van de Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan Bitcare is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door Bitcare van de uitdrukkelijke instructies van Klant. Klant vrijwaart Bitcare tegen vorderingen zoals omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel.
 6. Klant erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van Bitcare voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 19 en in artikel 20.
 7. Bitcare heeft het recht technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Applicatie en de Documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Applicatie. Het is Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
 8. Bitcare kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of Klant de Overeenkomst en de Voorwaarden naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van Klant hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door Bitcare geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en Klant is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Klant afgegeven rapporten en de naleving door Klant van de Overeenkomst en de Voorwaarden, maar verschaft Bitcare in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Bitcare, tenzij de controle aantoont dat Klant de voorwaarden van de Overeenkomst of de Voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Klant zijn.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

 1. Met uitzondering van in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Bitcare uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, zijn Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden alleen aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
 2. In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 500.000 per schadetoebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 50.000 per schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
 3. Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet alleen, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Bitcare voorgeschreven zaken, materialen of Diensten van Derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Bitcare voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden in kennis zijn gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
 4. Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Applicatie.
 5. Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Klant of van derden, van apparatuur van Klant, Bitcare of derden, of van internetverbindingen van Klant, Bitcare of derden.
 6. Bitcare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via de Applicatie bij Bitcare worden geplaatst.
 7. Voor zover Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden geen aanspraak kunnen maken op de in dit artikel 20 omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is de aansprakelijkheid altijd per geval beperkt tot een bedrag van 50% van alle in de 6 maanden voorafgaand aan het verzuim aan Klant gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Bitcare aan Klant in die periode. Voor zover Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden ook geen aanspraak kunnen maken op de in dit artikel 20.7 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot EUR 10.000.
 8. Klant erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.
 9. Klant erkent en aanvaardt dat de Applicatie nimmer perfect of 100% vrij van Fouten kan zijn en dat niet alle Fouten zullen (kunnen) worden hersteld.
 10. Klant vrijwaart Bitcare, haar Medewerkers, haar (wettelijke) vertegenwoordigers en/of onderaannemers en door haar ingeschakelde derden voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de Voorwaarden, tenzij Klant deze aanspraken ten opzichte van Bitcare met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken als Klant de schade zelf zou hebben geleden.
 11. De aansprakelijkheid van Bitcare wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Klant ontstaat in alle gevallen alleen als Klant Bitcare onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bitcare na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bitcare in staat is adequaat te reageren.
 12. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) als Klant nalaat Bitcare zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.
 13. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Bitcare vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 21. Uitsluiting

Met uitzondering van wat uitdrukkelijk in de Overeenkomst en in de Voorwaarden is opgenomen, geeft Bitcare geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Diensten en wijst Bitcare hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de Diensten.

Artikel 22. Persoonsgegevens en Privacy

 1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft Bitcare het recht om persoonsgegevens van Klant te gebruiken die onder de reikwijdte van nationale en/of – indien van toepassing – internationale wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunnen vallen (waaronder maar niet uitsluitend namen, telefoonnummers en e-mailadressen). Klant stemt hier door aanvaarding van deze Voorwaarden uitdrukkelijk mee in. Ook mag Bitcare persoonsgegevens van Klant en medewerkers gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden en voor externe analyse doeleinden waarbij in het laatste geval de gegevens geanonimiseerd zullen worden. Klant kan deze toestemming altijd via een schriftelijk bericht aan Bitcare intrekken. Zie ook het privacybeleid van Bitcare.
 2. Bitcare heeft het recht persoonsgegevens van Klant te delen met haar Partners en andere business partners met het doel diensten aan of namens Bitcare te kunnen leveren. Het is Partners en andere business partners verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken. Bitcare heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van Bitcare of in het kader van een audit. Bitcare zorgt er dan voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze derde partij voldoet aan de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en aanwijzingen van Bitcare.
 3. Klant heeft het recht persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, bij te werken en te beperken. Ook heeft Klant het recht bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens alsook het recht op overdracht van haar gegevens. Hiertoe zal zij een verzoek indienen bij Bitcare via privacy@bitcare.com.
 4. De Applicatie is programmatuur specifiek voor bedrijven in de kinderopvang, waarin gegevens van onder andere kinderen, ouders en medewerkers kunnen worden verwerkt. Als aanbieder van de Applicatie is Bitcare de verwerker. Klant is als gebruiker van de Applicatie de verantwoordelijke. Bitcare heeft behoudens het bepaalde in artikelen 13.4 en 14.7 van deze Voorwaarden, geen inzage in de gegevens die Klant verwerkt via de Applicatie. Voor zover Klant met gebruikmaking van de Applicatie persoonsgegevens van Klant, Gebruikers of derden verwerkt draagt Klant daarvoor de verantwoordelijkheid in de zin van de toepasselijke privacywetgeving. Klant staat er tegenover Bitcare voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
 5. Bitcare zal de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van Klant en in overeenstemming met de instructies van Klant, waaronder mede begrepen het bepaalde in de Overeenkomst en de Voorwaarden.
 6. Klant vrijwaart Bitcare en door Bitcare ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst tussen Bitcare en Klant en/of de door Klant in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die tegen Bitcare mochten worden ingesteld wegens een niet aan Bitcare toe te rekenen schending van lokale en/of eventueel van toepassing zijnde internationale wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 7. Indien betrokkenen Bitcare verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens die Klant verwerkt via de Applicatie, zal Bitcare Klant hierover informeren. Klant zal dergelijke verzoeken van de betrokkene(n) direct in behandeling nemen.
 8. Bitcare mag en zal (zie artikel 18.1 van deze Voorwaarden) delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij Bitcare verantwoordelijk blijft voor de naleving van de Overeenkomst en de Voorwaarden. Bitcare ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens alsook de noodzakelijke instructies en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Klant heeft het recht een onafhankelijke derde te laten controleren of Bitcare en de door haar ingeschakelde derden zich houden aan gemaakte afspraken. De kosten hiervoor komen voor rekening van Klant.
 1. Conform artikel 18.1 van deze Voorwaarden, wordt de Applicatie gehost op Google App Engine. Met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens gelden de navolgende voorwaarden van Google:
 • Data Processing and Security Terms:

https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms?hl=en_US&_ga=2.247051394.-721415

211.1443566432

 • EU Model Contract Clauses:

https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause?hl=en_US&_ga=2.247051394.-721

415211.1443566432

Tevens heeft Bitcare een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) uitgevoerd met

een positief eindoordeel.

 1. In geval van een beveiligingslek en/of een datalek zal Bitcare Klant daarover zonder onredelijke vertraging na ontdekking ervan informeren. Klant zal zelf oordelen of naar aanleiding van een dergelijke melding de Autoriteit Persoonsgegevens en/of en betrokkenen zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking, moeten worden geïnformeerd of niet. Klant is en blijft verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichting daartoe.
 2. Conform het bepaalde in artikel 3.3 van deze Voorwaarden heeft Bitcare het recht om de informatie die door Klant in de Applicatie is verwerkt, 3 maanden na beëindiging van de Overeenkomst te verwijderen. De informatie zal in ieder geval binnen 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst door Bitcare verwijderd en vernietigd worden. Klant is en blijft zelf, conform het bepaalde in artikel 18.5 van deze Voorwaarden, verantwoordelijk voor

het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Communicatie tussen Bitcare en Klant geschiedt bij voorkeur via de Applicatie, tenzij in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden en/of de wet daarvan wordt afgeweken. Klant geeft Bitcare expliciet toestemming om de elektronische contacten (e-mailadressen) te gebruiken die Klant aan Bitcare heeft gegeven c.q. zal geven, te gebruiken voor commerciële, niet-commerciële en charitatieve doeleinden met betrekking tot gerelateerde diensten en/of producten van Bitcare. Klant erkent dat zij duidelijk en expliciet de mogelijkheid heeft gehad om zich vrij en op een gemakkelijke manier te verzetten tegen elektronisch contact zoals beschreven in dit artikel 22.12.
 2. Bitcare heeft het recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Klantgegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Klant of enig andere persoon identificeren. Bitcare kan deze gegevens gebruiken: a) om Bitcare te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten de Applicatie en Diensten gebruiken; b) om haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van de Applicatie en Diensten; c) voor verbetering van bedrijfsproductiviteit; d) voor het creëren en publiceren van zakelijke inzichten uit geaggregeerde gegevens en e) om de Applicatie en Diensten anderszins te verbeteren.

Artikel 23. Geheimhouding

 1. Beide partijen zullen Vertrouwelijke Informatie over de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen.
 2. Beide partijen nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet (soort)gelijk aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie – als die informatie of gegevens:
 3. al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
 4. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
 5. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
 6. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van de betrokken partij wordt geschonden.
 7. De geheimhoudingsverplichtingen opgenomen in dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.
 8. Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers en door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 24. (Levering)termijnen

Alle (leverings)termijnen worden door Bitcare naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Bitcare op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering misschien in de weg staat, overlegt zij met Klant. Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Bitcare heeft altijd het recht deelleveringen te verrichten.

Artikel 25. Overmacht

 1. Een partij is niet verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Voorwaarden, als nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Bitcare, stakingen en pandemieën.
 2. Als Bitcare bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door de overmacht alleen voor een deel aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht de al geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst is.
 3. Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan 6 weken zal duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn of schade te kunnen vorderen.

Artikel 26. Overige bepalingen

 1. Bitcare kan haar rechten of plichten uit de Voorwaarden en/of de Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een gelieerde onderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. Bij overdracht of uitbesteding zijn deze Voorwaarden ook van toepassing op Klant.
 2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Overeenkomst of de Voorwaarden dient via de Applicatie dan wel schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de Overeenkomst. Onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van een partij, komt dit voor risico van deze partij, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest. De door Bitcare opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, met uitzondering van tegenbewijs door Klant.
 3. Als een bepaling uit de Overeenkomst of uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet in zijn geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Overeenkomst of deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 4. Vertraging of verzuim van de zijde van Bitcare met betrekking tot het ten opzichte van Klant geldend maken van enig recht dat Bitcare op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden heeft, houdt nooit afstand van recht in. Als een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.
 5. De Overeenkomst en de Voorwaarden geven volledig weer wat tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de Overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel Klant als Bitcare ondertekende overeenkomst.
 6. De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dat door Bitcare uitdrukkelijk is aanvaard.

Artikel 27. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.
 2. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden of de Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Rotterdam voorgelegd